Tag Archives: yönetim

Proje Yönetiminin Ardındaki Matematik “Kazanılmış Değer Yönetimi”

17 Nov

Bugünün gittikçe yataylaşan ve hiyerarşileri azalan organizasyonlarında proje yönetiminin rolü de orantılı olarak artmaktadır.  Ayrıca, yeni ürünlerin zamanında ve bütçesinde tamamlanması için hemen hemen bütün büyük şirketler değişik birimlerde çalışan insanları bir araya getirebilmek için gene proje yönetim metodolojilerinden yararlanmaktadır.

Buna karşılık, diğer yönetim disiplinleri ile karşılaştırıldığında, modern proje yönetimi oldukça yeni bir kavramdır. İlk olarak 1950’lerde Amerikan devlet programlarında bu disiplin kullanılmaya başlanmış, 1990lardan itibaren tüm sektörlerde gittikçe yaygınlaşarak kullanımına devam edilmiştir. 

Günümüzde, çeşitli birimlerdeki insanların koordinasyonlarının yanı sıra, proje performansının objektif olarak ölçülebilmesi ve problem anında gerekli aksiyonların alınabilmesi için ölçüm yapmaya yarayacak matematiksel tekniklerden de yararlanılmasının gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma önemli bir matematiksel proje yönetim tekniği olan “Kazanılmış Değer Analizi” üzerinde durmaktadır.

Çalışmanın ilk bölümünde genel proje yönetimi ile ilgili genel tanımlar verilmiştir. Takip eden bölümlerde iki önemli proje kısıdı olan “zaman” ve “maliyet” üzerinde durulmuştur. “Kazanılmış Değer Analizi” ise son kısımda detaylandırılmıştır.

Advertisements